این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
صفحه اصلی > محورهای انجمن
.: محورهای انجمن

  1. تصويب اساسنامه ي پيشنهادي
  2. برگزاري انتخابات شوراي عالي انجمن
  3. عضو گيري ، شناسايي و سامان دهي دانش آموختگان سنوات مختلف