اساسنامه دانش آموختگان دانشگاه اراک

باسمه تعالی

مقدمه

دانشگاه اراک از باسابقه‌ترین دانشگاه های کشور می‌باشد که همواره با بهرگیری از اساتید مجرب در توسعه و پیشرفت کشور نقش بسزایی داشته است. فارغ‌التحصیلان این دانشگاهاز جمله نیروهای شایسته‌ی کشور در زمینه‌های مختلف بوده و هریک پس از فراغت از تحصیل در گوشه‌ای از کشور پهناور ایران مشغول فعالیت و خدمت رسانی می‌باشند. از آنجا که تشکل آنان در قالب انجمن دانش آموختگان می‌تواند هم موجب ارتقای سطح علمی، فنی و مهارتی اعضا شده و هم رونق فعالیت‌های فرهنگی را در پی داشته باشد، این انجمن در جهت نیل به اهداف مورد نظر که در ذیل آورده شده است، با اساس‌نامه‌ حاضر تشکیل میگردد.

کلیات و اهداف

ماده 1- نام: انجمن دانش آموختگان دانشگاه اراک، انجمنی است غیرانتفاعی در زمینه های علمی، فنی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و ورزشی که در این اساسنامه اختصاراً «انجمن» نامیده میشود.

ماده2-انجمن تشکیلاتی است که به هیچ یک از احزاب، گروهها و جمعیت های سیاسی وابستگی نداشته و با پایبندی به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران صرفا در جهت تحقق اهداف مندرج در این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده 3-انجمن یک نهاد غیر سیاسی است.

ماده 4- انجمن در امور مدیریت دانشگاه فعالیتی ندارد.

ماده5- محل: مرکز اصلیانجمن در شهر اراک- دانشگاه اراک است و با تصویب شورای‌عالیانجمن قابل تغییر می باشد.

ماده6- تابعیت: انجمن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را خواهندداشت.

ماده7- مدت فعالیت: انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل میشود.

ماده 5- اهداف انجمن:

5-1- بهره گیری از نظرات، تجارب و توانمندیهای دانش آموختگان دانشگاه اراک و همکاری و همیاری با سایر سازمانها و انجمن های مشابه به منظور ارائه خدمات علمی-پژوهشی، فنی، فرهنگی، رفاهی و ورزشی.

5-2- پیشنهاد و ارزیابی طرحهای مختلف زیربنایی و ارائه رهنمودهای علمی و عملی.

5-3- اعتلای سطح علمی و فنی دانشگاه و اعضایانجمن از طریق:

5-3-1- ارتقاء دانش و مهارتهای دانش آموختگان.

5-3-2- بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه.

5-3-3- برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با یکدیگر.

5-3-4- ارج نهادن به مطالعات، تحقیقات، خلاقیتهای علمی، تجربیات و خدمات ارزشمند دانش آموختگان.

5-3-5- استفاده از توانمندیهای دانش آموختگان جهت نیل به بهره وری مطلوب.

5-4- اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی برای دانش آموختگان.

5-5- دفاع از حقوق صنفی و شئون اجتماعی دانش آموختگان.

5-6- سازماندهی، جذب و هدایت کمکهای مردمی و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد انجمن و دانشگاه.

تبصره: انجمن جهت نیل به اهداف فوق، آیین نامه ها و مقررات داخلی لازم را تهیه و اجرا خواهدنمود.

فصل دوم - اعضایانجمن و شرایط عضویت

ماده 6 - نوع عضویت: انجمن دارای سه نوع عضو خواهدبود عضو اصلی، عضو وابسته و عضو افتخاری. هر یک از این اعضا بسته به نوع عضویت حایز شرایط مربوط، به ترتیب مندرج در ماده 7 میباشد.

ماده7 - شرایط عضویت:

7-1- شرایط عضویت

7-1-1- تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت.

7-1-2- مدرکی مبنی بر اتمام تحصیل در یکی از مدارج لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه اراک

7-1-3- پذیرفتن مفاد اساسنامه انجمن

7-1-4- عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی

7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

7-1-6- پرداخت ورودیه و تعهد پرداخت حق عضویت طبق آیین نامه مربوط( برای اعضای وابسته و افتخاری الزامی نیست)

تبصره: هر عضو اصلیانجمن که تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی حق عضویت های سالانه خود را از زمان عضویت پرداخته باشد، عضو منظم نامیده میشود. در جلسات مجمع عمومی کانون فقط اعضای منظم حق رای دارند.

7-2- اعضای وابسته: کسانی که به مدت دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه اراک تحصیل کرده، ولی فاقد مدرک تحصیلی قابل پذیرش به عنوان عضو اصلی باشند؛ می توانند با تصویب هیئت مدیره به عنوان عضو وابسته انجمن پذیرفته شوند. همچنین اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه –اعم از شاغل و بازنشسته- می توانند با تصویب هیئت مدیره، به عنوان عضو وابسته انجمن پذیرفته شوند.

تبصره1: اعضای وابسته میتوانند در کلیه برنامه های اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و کارآموزیانجمن شرکت نمایند.

تبصره 2: اعضای وابسته فاقد حق رای هستند.

7-3- شرایط عضویت اعضای افتخاری

7-3-1- چهره‌های برجسته و شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیتهای علمی دانشگاههای معتبر داخلییا خارجی، که تمایل به همکاری با انجمن دارند، میتوانند بنابه تصویب هیئت ‌مدیره، به عضویت افتخاریانجمن پذیرفته شوند.

تبصره 1: عضویت افتخاری این افراد نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد.

تبصره 2: اعضای افتخاری فاقد حق رای هستند.

ماده 8- خاتمه عضویت:

عضویت در انجمن در موارد زیرخاتمه مییابد:

8-1- استعفای کتبی عضو

8-2- لغو عضویت توسط هیئت‌مدیره به دلیل عدم رعایت شئون و حیثیتعلمی- فرهنگی

8-3- فوت عضو.

8-4- عدم پرداخت حق عضویت به مدت سه سال متوالی.

تبصره: در فاصله زمانی پیشنهاد لغو عضویت فرد مزبور توسط هیئت‌مدیره، عضویت وی به حال تعلیق درآمده و از حق رأی در ارکان انجمن محروم خواهدبود.

فصل سوم - ارکان انجمن

ماده 9 - ارکان انجمن عبارتند از:

الف- مجمع عمومی

ب- شورای‌عالی

پ- هیئت‌مدیره

ت- هیئت بازرسان

ث- کمیته های تخصصی

الف - مجمع عمومی

ماده10 - مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن میباشد که به صورت عادی، و یا فوق العاده از اجتماع اعضاء کانون تشکیل میشود.

ماده 11- مجمع عمومی عادی سالییک بار در بهار هرسال با دعوت هیئت مدیره با رعایت تبصره 2 ماده 14 تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور یک سوم اعضای واجد شرایط ماده 7،لازم و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق بیش از یک سوم اعضای حاضر ضرورت دارد.

ماده 12 - مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت، به درخواست هیئت مدیره یا شورای عالی و یا به تقاضای حداقل یک دهم از اعضای اصلی انجمن تشکیل می گردد.

تبصره 1: شورای‌عالی موظف است به نحوی اقدام نماید که مجمع عمومی فوق العاده حداکثر یک ماه پس از دریافت هر یک از درخواستهای بالا تشکیل گردد.

تبصره 2: دعوت برای مجامع عمومی به صورت کتبی، درج فراخوان در وبگاه انجمن، ارسال رايانامه و یا پیامک به اعضاء بوده و ارسال نامه ها و درج آگهی بایستی حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع صورت گیرد.

تبصره 3:مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی را داراست، که با حضور هر تعداد از اعضای اصلیرسمیت می یابد.

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

13-1- نظارت بر انتخابات اعضای شورای‌عالی و هیئت بازرسان

13-2- استماع و رسیدگی و تصویب گزارش شورای‌عالی

13-3- تعیین خط مشی کلیانجمن

13-4- بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای‌عالی

13-5- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

13-6- کلیه اموری که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نبوده و برای اداره امور انجمن ضروری باشد.

تبصره1: انتخابات اعضای شورای‌عالی و هیئت بازرسان در یک روز معین که توسط مجمع عمومی تعیین میگردد، بر اساس آئین نامه های مربوطه، انجام خواهدشد.

تبصره2: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل سه چهارم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه، معتبر خواهدبود.

ماده 15 - مجامع عمومی ابتدا به ریاست موقت رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی به ترتیب با ریاست موقت نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم و در غیاب آنان با ریاست موقت و با رای گیری از اعضای حاضر در جلسه تشکیل می گردد. رئیس موقت مجمع پس از اطمینان از حصول حد نصاب لازم، رسمیت جلسه را اعلام و اسامی نامزدهای ریاست جلسه را که از طرف حاضران پیشنهاد می شوند قرائت می نماید. رئیس مجمع با رأی حاضران انتخاب می شود. رئیس منتخب جهت انتخاب منشی و ناظران جلسه مجمع اقدام می نماید. مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس،یک منشی و دو ناظر منتخب مجمع اداره می شوند.

تبصره : برگزاری مجامع عمومی بر اساس آیین نامه مربوط، انجام خواهدشد.

ب- شورای‌عالی

ماده 16 -شورای‌عالی پس از مجمع عمومی، عالی ترین رکن انجمن میباشد. تعداد اعضای اصلی شورای‌عالی15 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 5 نفر است که با رأی مستقیم و مخفی اعضاء، تحت نظر رئیس مجمع عمومی بر اساس آیین نامه های مربوط انتخاب می شوند. مدت عضویت هر دوره شورای‌عالی دو سال می باشد و تا انتخاب اعضای جدید، اعضای قبلی باید کماکان به انجام وظایف محوله ادامه دهند.

تبصره 1: در دوره اول 5 نفر از هیئت موسس به عنوان عضو شورای عالی و مابقی از طریق انتخابات مشخص می شوند.

تبصره 2: درصورت فوت، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای شورای‌عالی و یا سایر مواردی که در آیین نامه داخلی شورای‌عالی پیش بینی میشود، جایگزین وی از میان اعضای علی البدل شورای‌عالی،بر اساس تعداد رأی در انتخابات شورای‌عالی تعیین می گردد.

تبصره 3: در صورت غیبت سه جلسه متوالی، اعضاء به تشخیص شورای عالی مستعفی شناخته می شوند.

ماده 17 - شورای‌عالی بر اساس آئین نامه داخلیخود، هیئت رئیسه شورای‌عالی را از بین اعضای خود انتخاب می کند.

ماده 18 - وظایف و اختیارات شورای‌عالی:

18-1- انتخاب یا تغییر اعضای هیئت‌مدیره

18-2- رسیدگی به گزارشها و پیشنهادهای هیئت‌مدیره و اتخاذ تصمیم در باره آنها.

18-3- تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه.

18-4- بررسی و تصویب کلیه آیین نامه های اجرایی و داخلی

18-5- رسیدگی به ترازنامه مالی کانون برای طرح و تصویب آن در مجمع عمومی

18-6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه هایانجمن

18-7- رسیدگی به اعتراضات و شکایات اعضا بجز امور مربوط به مجامع عمومی

18-8- تهیه و ارائه گزارش های لازم به مجامع عمومی

18-9- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش اموال غیر منقول، گرفتن وام، رهن و فک رهن.

تبصره: صورت جلسات و تصمیمات شورای‌عالی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای رئیس و منشی جلسه خواهد رسید.

هیات مدیره

ماده19– هیات مدیره از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل كه برای مدت 2 سال از میان اعضای اصلیانجمن توسط شورای عالی انتخاب خواهند شد ، تشكیل می گردد و تصمیمات آن با رای حداقل سه نفر معتبر خواهد بود.

تبصره : حداقل سه نفر از اعضای اصلی هیات مدیره بایستی از اعضای اصلی شورای عالی باشند.

ماده 20– هیات مدیره نماینده اجرایی و مسئول اداره امور انجمن و هماهنگ كردن آن در حدود مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد.

تبصره : آیین نامه های پیشنهادی هیات مدیره پس از تصویب شورای عالی قابل اجرا خواهد بود.

ماده21- هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود رییس ، نایب رییس، دبیر اجرائی، منشی هیات مدیره و خزانه‌دار انجمن را برای مدت 2 سال انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی پیشنهاد می نماید.

تبصره : هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید كماكان به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

ماده 22- وظایف و اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره نماینده قانونی و اجراییانجمن بوده و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

22-1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی.

22-2- اداره امور انجمن.

22-3- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول انجمن.

22-4- نگاهداری حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن.

22-5- افتتاح حساب انجمن در بانك ها.

22-6- انجام تشریفات قانونی ، مالیاتی و ثبتی در كلیه مراحل قانونی و تعقیب جریانات قضایی در محاكم.

22-7- تعیین نماینده ، حكم وكیل با حق توكیل و عزل آنان و قطع و فصل دعاویانجمن از طریق صلح و سازش.

تبصره: كلیه امور مالیانجمن براساس آیین نامه مالی و در چهارچوب بودجه مصوب و تصمیمات شورای عالی خواهد بود.

ماده 23- جز درباره موضوعاتی كه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی و شورای عالی است، هیات مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور انجمن را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه وعدم مغایرت با مصوبات شورای عالی و اساسنامه انجمن دارا می باشد.

ماده 24–كلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور با امضای خزانه‌دار و به اتفاق دبیر اجرائیانجمنیا رییس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهدبود.

تبصره:مكاتبات عادی با امضای دبیر اجرائیانجمن و در موارد ویژه به درخواست هیات مدیره و یا نظر شورای‌عالی با امضای رییس شورای‌ عالی می‌باشد.

ماده 25- دبیر اجرائیانجمن مجری مصوبات هیات مدیره است و در حدود اختیاراتی ‌كه از طرف هیات مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده قانونیانجمن محسوب شده واز طرف انجمن حق امضا دارد.

ماده 26- هیات مدیره آیین نامه های اجرایی این اساسنامه را تهیه و برای تصویب به شورای عالی پیشنهاد می‌نماید.

ماده 27- هیات مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه ، نسبت به تشكیلکارگروهها ویژه اقدام نمایند.

ت- هیات بازرسان

ماده 28- مجمع عمومی عادی3 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل از بین اعضای اصلیانجمن برای مدت یك سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان اصلی وعلی‌البدل بلامانع است.

ماده29–وظایف هیات بازرسان به شرح زیر است:

29-1- بررسی كلیه اسناد و اوراق مالیانجمن و تهیه گزارش برای اطلاع شورای عالی و طرح در مجمع عمومی .

29-2- مطالعه گزارش مالی سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملكرد مالیانجمن برای اطلاع شورای عالی و طرح در مجمع عمومی .

29-3- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره به مجمع عمومی .

تبصره: هیات بازرسان موظفند حداقل یك ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی ، گزارش های فوق را به صورت كتبی در اختیار رییس شورای عالی قرار دهند.

ث - كمیته های تخصصی و اجرایی

ماده 30-هیات مدیره در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه ، نسبت به تشكیل كمیته های اجرایی و همچنین كمیته های تخصصی از رشته ها و حرفه های مختلف اقدام می نماید.

تبصره : تشكیل ، انتخاب ، اداره و حدود وظایف و اختیارات كمیته ها بر اساس ساختار تشكیلاتیانجمن و آیین نامه های مربوط كه به تصویب شورای عالی می رسد، خواهد بود.

فصل چهارم – بودجه وموارد متفرقه

ماده 31- بودجه انجمن ازطریق دریافت حق ‌عضویت اعضاء و یا درآمد حاصل از فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، خدماتی، قبول هدایا و اعانات و وقف تامین می‌شود.

ماده 32- درآمد و هزینه‌هایانجمن در دفاتر قانونی ثبت ‌می‌شود و شرح و گزارش آن در پایان هرسال مالی جهت بررسی به‌ مراجع ذیربط قانونی ارائه خواهد شد.

ماده 33- سال مالیانجمن، سال هجری شمسی بوده و از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 34- كلیه مدارك رسمی و پرونده‌های‌انجمن در دفتر مركزی و یا شعبه‌ها و نمایندگی‌های رسمیانجمن نگهداری می‌شود.

تبصره: مصوبات ‌و صورت‌ جلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت می‌شود و به امضای اعضای حاضر درجلسه خواهد رسید.

ماده 35- انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی و كسب مجوز از مراجع ذیربط تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده 36- انتشار هرگونه نشریه پس از كسب مجوز لازم از مراجع قانونی صورت خواهد گرفت .

ماده 37- درصورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیات تصفیه‌ای انتخاب خواهد كرد این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاك آن به دانشگاه اراک و یایكی از مراكز آموزشییا پژوهشی داخل كشور اقدام نماید.

ماده 38- این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 38 ماده و 27 تبصره در مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن در تاریخ1/7/1394به تصویب رسید.

صفحه ثبت نام

کانال تلگرام

بازدیدکنندگان

1
9
6
8368

درون‌شد